Terms and Conditions

Vennligst les gjennom understående kjøpsvilkårene for netthandel på flove.no. Kjøpsvilkårene kan endres til enhver tid, og bør derfor leses gjennom hver gang du gjennomfører et kjøp på flove.no.

Selger er:

Flove Norge AS

Organisasjonsnummer: 919 265 825

Postadresse: Søndre Borgen 4B, 1388 Borgen

Besøksadresse: Drammensveien 126, 0277 Oslo

E-post: hey@flove.no

Heretter omtalt som “Flove”.

Kjøper er:

Person som er oppgitt som kjøper ved bestilling.

heretter omtalt som «du», «kjøper» eller «kunden».

Kjøper og selger omtales samlet som «partene».

Kjøp av varer eller tjenester fra flove.no er regulert av bestemmelsene i disse kjøpsvilkårene. Kjøper må være over 18 år for å handle på flove.no.

Kjøpsvilkårene, sammen med kundens bestilling, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtale vilkår, utgjør det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgiving. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på Flove sin server. Flove er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt på flove.no.

Ved mottatt bestilling, vil Flove bekrefte ordren ved automatisk å utstede ordrebekreftelse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den og sjekk at den er i overensstemmelse med bestillingen.

Avvik mellom kundens bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra Flove, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det som er tilbudt på flove.no. Unntak kan forekomme, for eksempel ved åpenbare prisingsfeil – se avsnittet nedenfor om Priser.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Flove i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Ved slike skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse i annonser, nettbutikk mm. kan Flove ensidig endre, slette eller avvise ordre.

Alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift  i Norge og Eksklusive merverdiavgift utenfor Norge. Frakt kommer evt i tillegg. Eventuelle tollbestemmelser i bestillingslandet kommer i tillegg ved import. Her gjelder forskjellige regler i ulike land.

Fraktpriser:

– Frakt kommer i tillegg. I Norge er fraktprisen 38kr, i Europa 70kr og utenfor Europa 90kr. Frakt med tracking koster 269 kr.

Flove tar forbehold om endringer av prisene.

Kjøper kan velge mellom betalingsløsningene Stripe eller Vipps. Ved betaling med debet- eller kredittkort kan Stripe reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling.

Levering er skjedd når kunden, eller dennes representant, har fått varen eller tjenesten i sin besittelse.

Dersom leveringen av produktet blir forsinket, vil Flove gi kunden informasjon så fort Flove har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering vil skje, eller om produktet er utsolgt.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal Flove levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestilling fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og på eller innen det tidspunkt som er avtalt. Ved nasjonal forsendelse innenfor Norge har Flove ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

For internasjonal levering utenfor Posten Norges virkeområde faller risikoen for tap av varer til kjøper ved levering til transportøren ved frakt uten tracking, dvs uten forsikring.

For alle ordre utenfor Norge kan toll og importkostnader forekomme. Vi anbefaler at kunden sjekker med tollvesenet i sitt land for flere detaljer. Flove kan ikke holdes ansvarlig for ekstra kostnader i forbindelse med toll og andre importkostnader. Kunden er er helt og holdent ansvarlig for dette.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

NB: Angreretten på intimprodukter er unntatt fra angrerettloven §22 dersom forseglingen er brutt etter levering.

 

Betaling med kredittkort

Dersom kjøpet er fullført med kredittkort vil pengene bli tilbakebetalt til samme kort som ble gjort ved kjøpet.

Betaling med Vipps

Dersom kjøpet er fullført med Vipps vil pengene bli betalt tilbake til samme konto

 

Dersom Flove ikke leverer varen eller leverer den for sen i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra Flove. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra Flove. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Flove ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Flove at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at Flove oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Dersom Flove ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre Flove til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom Flove ikke leverer innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.  Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis Flove nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelse av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet Flove om at leveringstidspunktet er avgjørende. Leveres varen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelse av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Kjøperen kan kreve erstatning for lidd tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom Flove godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor Flove’s kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi Flove melding om at han eller hun vil pårope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 1 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra Flove. Reklamasjon til Flove må skje skriftlig.

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Flove kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder Flove urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Flove har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom varens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes Flove eller forhold på Floves side, kan Flove i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Flove vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Flove kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper Flove sin rett dersom Flove venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Flove kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Flove kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter Flove en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan Flove heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøper ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan Flove kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven. Dersom kjøperen unnlater å hente utbetalte varer, kan Flove belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke Floves faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen.

Nettsiden flove.no og alt innhold som der er tilgjengelig tilhører Flove eller våre samarbeidspartnere. Informasjonen er beskyttet bl.a. gjennom lover om immaterielle rettighet og markedsføring. Varemerker, firmanavn, produktnavn, bilder, grafikk, design, layout og informasjon om produkter, eller annet innhold, kan ikke gjenbrukes uten Floves skriftlige forhåndsgodkjenning.

Gjennom godkjenning av disse kjøpsvilkårene, samtykker du til at Flove kan behandle de personopplysningene som innhentes i forbindelse med kjøpet og gjennomføringen av dette, innenfor de rammene som er beskrevet i dette punktet.

Flove kan behandle følgende personopplysninger om deg:

Flove er behandlingsansvarlig for personopplysninger innhentet i forbindelse med kjøpet. Flove vil behandle dine personopplysninger for å administrere og gjennomføre bestillingen din, for å levere varene til deg.

Med mindre du har samtykket til noe annet, kan Flove, i tråd med personopplysningsloven, kun behandle de personopplysninger som er nødvendig for at Flove skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Dine personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at Flove skal få gjennomført avtalen, eller i lovbestemte tilfelle. I den grad det er nødvendig for å gjennomføre betaling, vil Stripe og Vipps behandle din betalingsinformasjon på vegne av Flove.

 

Samtidig som Flove strever å gi kunder så korrekt beskrivelse av produkter som mulig på flove.no, kan det forekomme skrive-/ trykkfeil, minimale fargevariasjoner fra bildet til faktisk produkt grunnet en rekke faktorer, som hvilken fargeinstilling og kontraster som er oppsatt for skjermen eller hvilken nettleser som benyttes. Flove kan ikke holdes ansvarlig for fargeforskjeller i henhold til informasjon gitt på flove.no, gjennom markedsføring eller på annen måte.

Flove forbeholder retten til å kansellere din bestilling dersom produktet er utsolgt. Kunden skal få informasjon om dette sammen med informasjon om hva Flove kan tilby i stedet. Kunden vil få muligheten til å akseptere et nytt tilbud eller kansellere bestillingen.

Flove forbeholder seg retten til å avbryte benyttelse av flove.no når som helst, for eksempel ved vedlikeholdsprosedyrer.

Klager må rettes til Flove innen rimelig tid, jf.punkt 9 og 10.

Tvister som springer ut av eller oppstår i forbindelse med kjøpet skal partene forsøke å løse i minnelighet. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan kjøper bringe saken inn for Forbrukerrådet for mekling.  For øvrig hører tvister inn under de ordinære norske domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

(1) Disse vilkårene skal sammen med bestillingsløsningen sørge for at kunden får de opplysningene kunden har krav på, herunder opplysninger om at det foreligger angrerett. Vilkårene behøver ikke å informere om reglene for situasjonen der den næringsdrivende ikke har gitt slike opplysninger.

Join the Flove!

* indicates required